Over DSMBS

Uitdagingen voor DSMBS

De overheid bezuinigt op de zorg en voert een beleid van ‘stringent pakketbeheer’. De invloed en macht van zorgverzekeraars groeit. Er wordt gesnoeid in vergoedingen en ingezet op een steeds verdere concentratie van zorg om kosten te besparen, zonder dat dit direct een positief effect heeft op de kwaliteit van behandelingen. Ondertussen is het imago van bariatrische chirurgie en van de morbide-obese patiënt niet goed. Een bariatrische operatie wordt gepercipieerd als de weg van de minste weerstand, in plaats van als een effectieve oplossing voor een serieus probleem, waar verdere zorgkosten mee kunnen worden bespaard. Deze combinatie van een zuinige overheid, strenge zorgverzekeraars en een slecht imago van de bariatrische chirurgie heeft zijn weerslag op het draagvlak voor de opname van bariatrische behandelingen en nieuwe indicaties in het basispakket, de vergoeding van behandelingen door verzekeraars en het aantal behandelcentra dat door de verzekeraars wordt gecontracteerd.

Missie DSMBS

De Dutch Society for Metabolic and Bariatric Surgery (DSMBS), een sectie van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, komt op voor de belangen van de bariatrische chirurgen in Nederland. Binnen de capaciteit en middelen die haar ter beschikking staan

 • behartigt DSMBS de collectieve belangen van de leden;
 • wil DSMBS de gezondheid van mensen met morbide obesitas verbeteren, door de impact van morbide obesitas en daaraan gerelateerde ziekten te verkleinen;
 • bevordert DSMBS de kunst en wetenschap van metabole en bariatrische chirurgie en verbetering van de kwaliteit en veiligheid van de chirurgische behandeling van morbide obesitas;
 • bevordert DSMBS de acceptatie van en bewustwording over morbide obesitas als ziekte, door de beeldvorming rondom bariatrische chirurgie en patiënten met morbide obesitas bij het algemene publiek, huisartsen, zorgverzekeraars e.a. te verbeteren;
 • biedt DSMBS een netwerkplatform voor de beroepsgroep;
 • zorgt DSMBS voor kennisuitwisseling over bariatrische chirurgie en informatievoorziening aan patiënten.

Strategie: samen sterk

Om de positie van de beroepsgroep te versterken, wil het bestuur in de periode 2015-2017 actiever gezamenlijk gaan optreden in de richting van zorgverzekeraars en andere belangrijke spelers. Ook wordt via de media de toegevoegde waarde van de bariatrische chirurgie voor de samenleving zichtbaar gemaakt om zodoende het imago van en kennis over bariatrische chirurgie te verbeteren. Een combinatie van een betere beeldvorming over bariatrische chirurgie, belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking zullen bijdragen aan een verbetering van het draagvlak voor de beroepsgroep. Die erkenning leidt tot meer gehoor bij besluitvormers en overige stakeholders, waardoor de invloed op besluitvorming wordt vergroot.

Concrete ambitie en doelen

Voor 2015-2017 gaat DSMBS invulling geven aan de volgende concrete doelen:

Doel Concrete acties Betrokken bestuursleden
Goed draaiende organisatie
 • Formuleren visie/kernboodschappen DSMBS
 • Website DSMBS lanceren en beheren
 • Beheren Twitter account DSMBS
 • Opzetten en beheren Linkedin groep DSMBS
 • Formaliseren rol DSMBS sectie NVvH
 • Organiseren bestuurs- en ledenvergaderingen
 • Ledencommunicatie/- consultatie
 • Hele bestuur
 • J.A. Apers
 • R.S.L. Liem
 • J.A. Apers
 • R.S.L. Liem
 • B.A. v. Wagensveld
 • R.S.L. Liem
Kwaliteitsbewaking
 • Bijhouden normering/richtlijnen
 • DATO:
  • kwaliteit/overzicht
  • techniek
  • analyse
  • indicatoren
  • PROMS
  • wetenschap
 • Opstellen protocol ondermaatse prestaties
 • R.S.L. Liem
 • B.A. v. Wagensveld
 • S.W. Nienhuijs
 • B.A. v. Wagensveld/
 • R.S.L. Liem/F. Berends
 • R.S.L. Liem
 • J.A. Apers
 • F. Berends
 • F. Berends
Behartigen collectieve belangen leden DSMBS
 • Opstellen en proactief uitdragen duiding DICA indicatoren/kwaliteitsvisie zorginkoop
 • Pleidooi beter regelen totale bariatrische zorg
 • Banden patiëntenverenigingen aanhalen (NPV, Diabetesfonds, Obesitasvereniging)
 • Actief beeldvorming beïnvloeden via media
 • F. Berends/B.A. v. Wagensveld/L.U. Biter
 • B.A. v. Wagensveld
 • L.U. Biter
 • B.A. v. Wagensveld/L.U. Biter
Binnenhalen IFSO Congres 2019/2021
 • Benaderen IFSO en draagvlak creëren
 • B.A. v. Wagensveld
 • L.U. Biter